Dotazník záujemkyne / záujemcu


Meno:
Priezvisko:
Rodné priezvisko:
Adresa:
Mesto, PSČ, okres:
Telefón (pevná linka):
Telefón (mobil):
Iné telefónne číslo (uvádzajte vždy aspoň dve telefónne čísla, ak druhé nie je Vaše, napíšte, koho je.)
E-mail:
Dátum a miesto narodenia:
štátna príslušnosť:
Výška:
Váha:
Rodinný stav:
Počet a vek detí:
Znalosti nemeckého jazyka (uveďte podrobne kedy, kde, ako dlho a akou formou ste sa učili namecký jazyk.)
Iné jazyky:
Začiatok práce (napíšte čas najskoršieho možného nástupu, mesiac a rok):
Koniec práce (ako dlho by ste chceli túto prácu vykonávať):
Boli ste už v Rakúsku?
Pracovali ste už v Rakúsku?
Najvyššie ukončené vzdelanie:
Prax s opatrovaním (podrobne rozpíšte, kde, kedy, koho a ako dlho, s akým ochorením ste opatrovali). Ak ste zdravotná sestra, napíšte ako dlho a na akom oddelení (lôžkovom alebo ambulancii) ste pracovala.
Kurz alebo vzdelanie v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva:
Posledné zamestnanie:
Ste momentálne zamestaný?
Uveďte o pacienta s akou maximálnou hmotnosťou ste ochotná sa starať, v prípade, že je nemobilný:
Trpíte na nejaké alergie?
Viete variť?
Máte rád/rada domáce zvieratá?
Ste ochotný/á sa o ne starať?
Máte vodičský preukaz?
Ako dlho?
Jazdíte aktívne?
Fajčíte?
Ak áno, koľko denne?
Vaše požiadavky:

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("Nariadenie GDPR") a zákonom o ochrane osobných údajov, potvrdzujem, že súhlasím s tým, aby Agentúra POLLY SK s.r.o., Ľ. Štúra 4120/2, 940 01 Nové Zámky, IČO: 51 813 866 spracúvala moje osobné údaje tu poskytnuté, a to na účely zaradenia do databázy. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 2 rokov.

Dňa:
V (napíšte obec):